ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AUDYTU PROJEKTU

W związku z realizacją studiów pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych  pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym audytu zewnętrznego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 
Kwota dofinansowania projektu:      1 581 700,52 zł
Okres realizacji projektu:        1 grudnia 2009r. – 31 października 2013r.
Liczba Uczestników Projektu:       41
Liczba godzin przypadająca na Uczestnika Projektu: 2200
Kod CPV dla zamówienia:         79.21.20.00-3
 
Pobierz treść zapytania ofertowego

Partner Projektu

Studia podyplomowe