ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY SZKOLENIOWE

1. Zamawiający:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

w związku z realizacją projektu: „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się do Państwa  z prośbą o wystosowanie oferty na materiały szkoleniowe dla studentów.

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie podręczników, których wykaz stanowi Zał. 1 do niniejszego zapytania.

Dostawa materiałów szkoleniowych do Wydziału Zamiejscowego w Lublinie, ul. Słowicza 3

3. Termin realizacji zamówienia:

do 26 listopada 2010 r.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

W wersji elektronicznej na adres:

i.gusta@wsptwp.eu

do dnia 5 listopada 2010 roku, do godziny 14.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne materiały szkoleniowe.

Oferta musi zawierać  następujące dokumenty:

Ofertę  cenową zał. nr 2

Specyfikację zamówienia: – zał. nr 3

5. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 9 listopada 2010 r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do 10 listopada 2010r.

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru i unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.

Specyfikacja do wydruku

Partner Projektu

Studia podyplomowe