Studia

Wydział Zamiejscowy w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (rozpoczęcie zajęć w październiku 2010 r.).

Studia są skierowane do wszystkich chętnych, legitymujących się świadectwem dojrzałości.

Z oferty mogą skorzystać w szczególności osoby nieaktywne zawodowo, mieszkańcy wsi i niewielkich miejscowości oraz osoby niepełnosprawne z terenu woj. lubelskiego, dla których dostęp do bezpłatnej edukacji jest utrudniony.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

TERMIN REKRUTACJI

Nabór na studia w specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna rozpoczął się w styczniu 2010 r. i potrwa do 15 września 2010 r. lub do momentu, kiedy liczba kandydatów przekroczy dwie osoby na jedno miejsce (zakładany limit miejsc: 40 osób). W tej sytuacji zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2010 r. i zakończą w czerwcu 2013 r.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w studiach, powinny dokonać rejestracji poprzez Internetowy System Rekrutacji Uczelni, a następnie wydrukować kwestionariusz i złożyć go wraz ze świadectwem dojrzałości, kserokopią dowodu osobistego (lub w przypadku braku dowodu – odpisu aktu urodzenia) i dwoma fotografiami w dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Lublinie, ul. Słowicza 3.

Przyjmowanie dokumentów:

WTOREK – PIĄTEK w godz.:  10.00-13.00

SOBOTA  w godz.: 10.00-15.00

Celem zapewnienia równych szans, zachęcamy kandydatów/kandydatki na studia o podawanie informacji dotyczącej niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej lub słuchowej itp. Informacja te są poufne; ich celem jest umożliwienie dopasowania formy postępowania kwalifikacyjnego do potrzeb kandydatów/kandydatek oraz formy i miejsca kształcenia do potrzeb studentów/studentek.

Osoby niepełnosprawne w przypadku identycznej liczby punktów z egzaminu, jak i osoby pełnosprawne będą miały pierwszeństwo w przyjęciu na studia. Niepełnosprawność musi zostać potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności.

Studia są realizowane w oparciu o Projekt „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 81 745 83 96 wew. 15 lub e-mailem: lublin@wsptwp.eu, wczesniejszystart@wsptwp.eu

PROGRAM STUDIÓW

Oferujemy atrakcyjny program nauczania: możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, a ponadto rozbudowany blok zajęć z technologii komunikacyjno-informacyjnej, który przeprowadzony zostanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Partnera Projektu – Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie. Nowatorstwo studiów odzwierciedla się również wprowadzeniem przedmiotu z zakresu Polityki Gender w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym.

Ponadto zapewniamy rozbudowany blok zajęć z kompetencji miękkich – komunikacji interpersonalnej, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, przedsiębiorczości – który przygotuje absolwenta do wejścia na rynek pracy.

Uczelnia zapewnia również praktyki zawodowe w starannie dobranych placówkach, które zapewnią merytoryczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy i zdobycia doświadczenia.

Szczegółowy program nauczania

Warsztaty kompetencji miękkich

Warsztat komunikacji interpersonalnej 15
Warsztat twórczego rozwiązywania problemów 15
Warsztat autoprezentacji 15
Warsztat przedsiębiorczości 20
Pedagogika zabawy 15

Praktyki studenckie: 8 tygodni (240 godz.)

Przedmioty ogólne

1. Język obcy (angielski) 150
2. Język obcy (niemiecki , rosyjski, hiszpański) 120
3. Technologia informacyjno-komunikacyjna 120
4. Wychowanie fizyczne 60
5. Elementy ergonomii 5
6. Ochrona własności intelektualnej 5

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

1. Wybrane zagadnienia z filozofii 45
2. Etyka 34
3. Psychologia ogólna 30
4. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 30
5. Psychologia społeczna 30
6. Socjologia ogólna 45
7. Socjologia edukacji 45
8. Współczesne systemy pedagogiczne 30
9. Wprowadzenie do pedagogiki 45
10. Historia wychowania 30
11. Teoria wychowania 60
12. Teoria kształcenia 60
13. Pedagogika społeczna 60
14. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 20
15. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 20
16. Metody badań pedagogicznych 20

Przedmioty głównej specjalności nauczycielskiej

1. Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej 20
2. Podstawy pedagogiki specjalnej 30
3. Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka 37
4. Edukacja matematyczna w przedszkolu 30
5. Edukacja przyrodnicza i regionalna 30
6. Przygotowanie do czytania i pisania 30
7. Pedagogika Marii Montesorii w przedszkolu 44
8. Literatura i programy multimedialne w przedszkolu 20
9. Żywe słowo i teatr w przedszkolu 20
10. Metodyka wychowania zdrowotnego 25
11. Edukacja muzyczna w przedszkolu 25
12. Edukacja plastyczno-techniczna w przedszkolu 25
13. Programy i podręczniki w edukacji przedszkolnej 15
14. Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka 30
15. Diagnozowanie dziecięcych kompetencji 30
16. Dydaktyka gier i zabaw w przedszkolu 25
17. Polityka Gender w wychowaniu przedszkolnym 15
18. Emisja i higiena głosu 30
19. Wykłady monograficzne 85
20. Przedmiot do wyboru 30
21. Seminarium dyplomowe 60

Przedmioty dodatkowej specjalności nauczycielskiej

1. Psychologia kliniczna dziecka 15
2. Pedagogika wczesnoszkolna 35
3. Pedagogika Marii Montesorii w szkole 45
4. Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa 20
5. Podstawy nauczania integralnego z metodyką 35
6. Metodyka kształcenia matematycznego 40
7. Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego 40
8. Polityka Gender w wychowaniu wczesnoszkolnym 15
9. Metodyka kształcenia polonistycznego 30
10. Metodyka kształcenia plastycznego z elementami kształcenia technicznego 20
11. Metodyka kształcenia muzycznego 20
12. Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej 20
13. Zapobieganie trudnościom szkolnym 30
14. Logopedia szkolna 10
15. Gimnastyka korekcyjna 10
16. Komunikacja w klasie szkolnej 15

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń i złożenie egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej, ocenionej pozytywne przez promotora i recenzenta.

Po pozytywnym złożeniu egzaminu dyplomowego, każdy z Uczestników Projektu uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, a tym samym odpowiednie kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I-III.Partner Projektu

Studia podyplomowe