O projekcie

Czym jest Projekt „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” ?

„Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” jest projektem zaplanowanym do realizacji przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach 2009-2013 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Warszawie.

Skąd wzięła się idea Projektu?

Narodowy Plan Działania na rzecz dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”, jak i Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 zwracają szczególną uwagę na przygotowanie kadry dydaktycznej o wysokich kwalifikacjach. Odpowiednio przygotowana – zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami rynku edukacyjnego, posługująca się językami obcymi oraz znająca biegle techniki projektowania komputerowego – kadra nauczycielska to wartościowy czynnik decydujący o kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Oferując wsparcie dla studentów inwestujemy w rozwój nowoczesnego społeczeństwa.

Założenia Projektu

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie 40 studentów Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Oferujemy studia w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, która jest odpowiedzią na deficyt profesjonalnych wychowawców przedszkola i nauczycieli klas I-III, posługujących się językami obcymi oraz posiadających umiejętności projektowania komputerowego.

Uczestnicy projektu dzięki realizacji zajęć z kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, twórcze rozwiązywanie problemów, autoprezentacja, przedsiębiorczość)  oraz wsparciu doradcy zawodowego zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego wejścia na rynek pracy. Wiedzę zdobytą podczas studiów, uczestnicy będą mogli sprawdzić i wykorzystać podczas praktyk studenckich, które pozwolą też na zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego.

Adresaci Projektu

Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, nieaktywnych zawodowo.

Jeżeli wiążesz przyszłość z zawodem nauczyciela, jesteś zainteresowana/y zdobyciem umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański) oraz z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, zapraszamy na bezpłatne studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne, licencjackie) w specjalności PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Jakie korzyści daje udział w Projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”?

 • nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej
 • wyposażenie w wiedzę umożliwiającą wspieranie zdolności rozwojowych dzieci oraz indywidualnego podejścia do każdego dziecka
 • przygotowanie studentów do wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym
 • nabycie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi
 • rozwój i doskonalenie kompetencji miękkich w zakresie wejścia na rynek pracy

Rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • objęcie 40 Beneficjent ów Ostatecznych nową specjalnością: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • zrealizowanie 2200 godz. zajęć  [wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty]
 • zrealizowanie przez 40 Beneficjentów Ostatecznych 240 godz. praktyk zawodowych
 • raporty z ewaluacji
 • raporty z audytu wewnętrznego

Rezultaty miękkie:

 • zwiększenie świadomości Beneficjentów Ostatecznych projektu w zakresie konieczności ciągłego rozwoju zawodowego, pogłębiania wiedzy ogólnej i specjalistycznej
 • rozwój przez 40 Beneficjentów Ostatecznych wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych metod wychowania i nauczania w klasach I-III
 • podniesienie kompetencji miękkich Beneficjentów Ostatecznych z zakresu asertywności, autoprezentacji, twórczego rozwiązywania problemów
 • przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój postawy przedsiębiorczości
 • podniesienie poziomu kompetencji kluczowych Beneficjentów Ostatecznych z zakresu języków obcych i technologii komputerowych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Okres realizacji: 1 grudnia 2009 r. – 31 października 2013 r.

Budżet projektu obejmuje kwotę 1 581 700,52 zł.

Partner Projektu

Studia podyplomowe