Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego.


1. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

REGON: 010291998
NIP: 526-172-30-36
Telefon: 22 823 66 23 wew. 107,151
Faks: 22 823 66 69

w związku z realizacją projektu: „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się do Państwa z prośbą o wystosowanie oferty na sprzęt komputerowy i biurowy.

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu komputerowego i biurowego:

– laptop (1 szt.)
– projektor multimedialny (1 szt.)
– ekran projekcyjny (1 szt.)
– oprogramowanie pakiet Office Standard oraz oprogramowanie antywirusowe do notebooków.

Minimalne parametry sprzętu wymaganego przez Zamawiającego zawarte są w zał. 1niniejszego zapytania

3. Termin realizacji zamówienia:
7 dni od daty złożenia zamówienia

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

W wersji elektronicznej na adres:

w.borkowska@wsptwp.eu

do dnia 16 września 2010 roku.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególny asortyment.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Ofertę cenową – zał. nr 2
Proponowaną specyfikację sprzętową – zał. nr 3

5. Wybór wykonawcy realizującego zlecenie

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 18 sierpnia 2010 roku.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Pełna oferta z załącznikami

Partner Projektu

Studia podyplomowe